Tüketici, Payasa Gözetemi ve Denetim Hizmetleri

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
           
      Piyasa gözetimi ve denetimi; ürüne ilişkin teknik mevzuatı hazırlamaya ve yürütmeye yasak olarak yetkili bulunan kamu kuruluşları tarafından, ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesi ile güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirimesinin temin edilmesi ve gerektiğinde yaptırım uygulaması faaliyetlerinin tamamı olarak tanımlanabilir. (4703 Kn. Md.3/md. 10)
 
Amacı: Piyasa gözetimi ve denetiminin amacı; piyasaya arz edilen ürünlerin ilgili bulunduğu düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini izlemek ve tespit etmek, böylece denetim yoluyla tüketicileri, diğer kullanıcıları ve iktisadi aktörleri adil olmayan rekabete karşı korumaktır.

Aşamaları:Ürünün teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemek ve denetlettirmek için yapılan PGD denetimi faaliyetleri üç ana aşamadan oluşur.
                -Ürünlerin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olarak piyasaya arz edilip edilmediklerini izlemek ve denetlemek,
                -Uygun olmayan ürünlerin mevzuata uygun hale getirmek için faaliyette bulunmak.
                -Gerektiğinde yaptırım uygulamak.
 
Denetim Yapılacak Yerler: Mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar ve nakil araçları, pazar yerleri ve benzeri her türlü ürünün depolandığı ve/veya satıldığı yerlerde, satış amaçlı fuar ve sergilerde,
                -Gerekli durumlarda, üretim aracı olarak kullanıldığı işyerlerinde,
                -Hizmet aracı olarak kullanıldığı yer ve tesislerde,
                -Gerekli hallerde, ürünlerin üretildikleri, işlendikleri, ambalajlandıkları, montaj veya dolum yapıldıkları yerlerde, yapılır.
 
Denetimin Kapsamı:Denetim, öncelikle ürüne, üreticiye veya dağıtıcıya ait bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi ile başlar. Piyasa gözetimi ve denetimi, durumun gereklerine göre, aşağıdaki hususlardan bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır.
                -Teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinde inceleme,
                -İlgili teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olduğunu gösteren diğer düzenlemelere göre verilen bilgi ve/veya belgelerin üzerinde inceleme,
                -Ürünün muayene edilmesi,
                -Ürünün test ve muayene kuruluşuna, test veya muayene ettirilmesi.
 
Denetimin Engellemesi Durumunda: PGD sırasında denetim elemanlarının, bazı durumlarda denetim yaptıkları işyeri sahibi veya çalışanları tarafından iş yerinden çıkarıldığı, daha sonra işyeri kilitlenmek suretiyle denetim elemanlarının işyerine girmelerinin fiziksel olarak engellenerek ve bu şekilde denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin önlenmesi durumunda ve Piyasa gözetimi ve denetimi yapan personele engel konulması halinde, ilgili hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesi gereğince “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan işlem yapılması için tutanak düzenlenerek durum adli makamlara (Cumhuriyet Başsavcılığına) intikal ettirilir.