İl Müdürlüğümüz Hizmet Standartları

BALIKESİR TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


 

BALIKESİR TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 
 

SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Kooperatif Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi
Dilekçe
Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı
Temsilci ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz
Gündem
Ticaret Sicil Yetki Belgesi
Önemli Not: Görevlendirme için 15 günlük yasal süreye uyulması
1 Gün
2 Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi
Dilekçe
Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Adli Sicil Belgesi
Nüfus Cüzdanı
Kooperatif Kuruluş Bilgi Formu
Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Temin Tevzi Kooperatifi Anasözleşmesi veya Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Deniz Yük Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi Anasözleşmesi veya Tüketim Kooperatifi Anasözleşmesi veya Turizm Geliştirme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Küçük Sanat Kooperatifi Anasözleşmesi veya Yaş Sebze Ve Meyve Kooperatifi Anasözleşmesi veya Pazarcılar İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Hizmet Kooperatifi Anasözleşmesi veya Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Çocuk Bakım Hizmetleri Kooperatifi Anasözleşmesi veya Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi
2 Gün
3 Kooperatiflerin Ana sözleşme ve Madde Tadiline izin verilmesi
Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı (noter tasdikli)
Anasözleşme değişikliğine uygun görüş verilmesini içeren dilekçe
Ticaret Sicil Gazatesi
Yönetim Kurulunca imzalı eski ve yeni hali yazılmış 6 (altı) adet değişiklik metni,
2 Gün
4 Kooperatiflere ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi
Dilekçe
60 Gün
5 Kooperatif Genel Kurullarıyla İlgili Bilgi ve Belgelerin Verilmesi Dilekçe
(Kooperatif üyesi olmak, değil ise temsile yetkili olduğunu belirtir resmi bir belge sunmak
1 gün
6 Şirket genel kurulu bakanlık temsilcisi görevlendirme taleplerinin değerlendirilmesi
Dilekçe
Şirket Yönetim Kurulu kararını imzalayan üyelerin seçildiğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Örneği
Şirket Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı(tasdikli)
Dilekçeyi imzalayanların imza sirküleri
Gündem
Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
 Önemli Not: Görevlendirme için 10 günlük yasal süreye uyulması
2 Gün
7 Şirket ve gerçek kişilerin başvuruları üzerine sistem numarası (cokey numarası) verilmesi
Dilekçe
Vergi Levhası
Firmanın son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi
İmza Sirküleri
1 Gün
8 Teftiş Kurulu Tarafından Anonim Şirketler'e verilen idari para cezalarının uygulanması
Resmi Yazı (Üst Yazı)
İnceleme Raporu
7 Gün
9 Şirketlerle ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi Dilekçe
Şikayetle ilgili resmi belgeler
3  ay
10 Hal Hakem Heyeti Başvurularının Kabulü, Değerlendirilmesi, Toplantı İçin Karar Alınması ve İlgililere Bilgi Verilmesi
Resmi Yazı (Üst Yazı) veya Dilekçe
Şikayet konusu ile ilğili belgeler
 6 ay
11 Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuruların Alınması ve Elektronik Ortamda Sisteme Tanıtılması
Vekaleten yapılan başvurularda Vekaletname
İmza Sirküleri
Üretici Dışındaki Tüm Başvuranların Vergi Kaydı Olduğunu Gösteren Belge
Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuru Formu
Sanayi, ithalatcı, komisyoncu, tüccar, perakendeci sifatı le yapılan başvurularla ilgili meslek odalarından alınacak Oda kayıt belgesi aslı veya Onaylı örneği
Sanayici sıfatı ile yapılan başvurularda Sanayi Sicil Kaydı belgesi
Üretici sıfatı ile yapılan başvurularda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi
Üretici Örgütü sıfatı ile yapılan başvurularda Üretici Birliği/Örgütü Belgesi
Üretici Örgütü sıfatı ile yapılan başvurularda Resmi Yazı
Komisyoncu ve Tüccar sıfatı ile yapılan başvurularda Başvuru Formunda belirtilmiş ise üyesi olunan derneğe ait kayıt belgesi
İhracatçı sıfatı ile yapılan başvurularda İhracatçı Birliği Üye Belgesi
2 Gün
12 Üretici Belgesi Verilmesi Dilekçe
Yönetim Kurulu Kararı
Ortakların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu  gösterir belge
Mevcut Yönetimin seçimini gösterir toplantı tutanağı
Ana sözleşme veya tüzüğün onaylı örneği
7 gün
13 Tüketici şikayetleri ile ilgili başvuruların alınması ve gerekli incelenmesi yapılarak ilgililere bilgi verilmesi
Dilekçe veya Resmi Yazı (Üst Yazı)
Şikayet konusu ile ilgili belgeler
6 Ay
14 Esnaf ve Sanatkarlar genel kurul toplantıları başvurusunun alınması ve temsilcilerin görevlendirilmesi
Dilekçe
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşu Yönetim Kurulu Kararı
Müracaata toplantı tarihine ait gazetenin, gazete
yayınlanmıyor  ise o yer örf ve adetlerine göre yapılan ilana
 ait belgenin ve genel kurul toplantısı yapılmasına ait kararın eklenmesi
Önemli Not: Görevlendirme için 15 günlük yasal süreye uyulması
2 Gün
15 Esnaf ve Odalarına İlişkin Bakanlık tarafından alınan şikayetlerin değerlendirilmesi
Esnaf ve Odalara İlişkin Şikayet Dilekçesi
3 ay
16 Esnaf ve Tacir Ayrımı Hakkında Mutabakat Komitesi kurularak başvuruların alınması, incelemesi ve sonuçlandırılması
Esnaf Odası Kayıt Belgesi
Ticaret Odası Kayıt Belgesi
Nüfus Cüzdanı
Mutabakat Komitesi Başvuru Dilekçesi
 6 ay
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:
İsim : NURAY PAKÖZ İsim    İsmail DEMİRHAN  
Unvan : İl Müdür Vekili Unvan  Vali Yardımcısı  
Adres : BALIKESİR VALİLİĞİ HİZMET BİNASI KAT:2 BALIKESİR Adres  BALIKESİR VALİLİGİ HİZMET BİNASI KAT:1  
Telefon : 0266 249 03 41 Telefon  0266 245 26 10  
Faks : 0266 243 73 25 Faks       0266 249 26 13  
e-Posta : balikesir.tim@gtb.gov.tr e-Posta İsmail.demirhan@icisleri.gov.tr