Kooperatifçilikle İlgili Lisansüstü Tezler İçin Maddi Destek
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,  kooperatifçilik sektörünün önünü açmak, daha etkin ve verimli bir yapıyla sektörü geleceğe hazırlamak için akademik eserlerin sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

Bu amaçla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile kooperatif üst kuruluşları arasında imzalanan protokoller kapsamında yüksek lisans ve doktora tezlerine destek projesi başlatıldığını ifade eden Bakan Yazıcı, böylece sektörle ilgili akademik çalışmaların sayısının ve niteliğinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti. 
 
Hayati Yazıcı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna tanıtılan "Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı"nda yer alan hedeflere emin adımlarla ilerlendiğini vurguladı.

Kooperatifçiliğin en önemli ilkelerinin “eğitim, öğrenim ve bilgilendirme” olduğunun altını çizen Yazıcı, “Dünyada kooperatiflerin önemi artık daha iyi anlaşılmaktadır. Kooperatifler bir yandan ortaklarının sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan da toplumun genelini önemseyen işletmeler olarak her alanda varlıklarını göstermektedirler” ifadelerini kullandı.
 
Bakan Yazıcı, kooperatifçilikle ilgili yüksek lisans tezleri için 3 bin, doktora tezleri için de 10 bin lira maddi destek verileceğini ifade ederek, gerekli şartları taşıyan herkesin bu desteklerden yararlanabileceğini kaydetti.

Söz konusu desteklerden yararlanmak isteyenler, başvuru süresi, şartları ve diğer bilgilere Bakanlığımız Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün "koop.gtb.gov.tr" internet adresinden ulaşabiliyor.

- Hangi Tezler Desteklenecek?
2013 yılı ve sonrasında üniversitelerin yüksek lisans veya doktora tez jürisi tarafından kabul edilen kooperatifçilikle ilgili Türkçe yazılmış tezler desteklenecektir.

Proje kapsamında destek verecek kooperatif birlikleri ve merkez birlikleri şunlar:
- S.S. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği
- S.S. Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği
- S.S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği
- S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
- S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
- S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
- S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
- S.S. Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği

 

“Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (TÜKOSEP)” kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından kooperatifçilik sektörünün önünün açılması, daha etkin ve verimli bir yapıyla sektörün geleceğe hazırlanması, ülke kooperatifçiliğinin gelişmesine katkı sağlanması, kooperatifçilik alanında akademik eserlerin sayısının artırılması amacıyla, kooperatifçilik alanında Türkçe tez hazırlamış yüksek lisans veya doktora mezunları desteklenecektir.
 
Kimler Başvurabilir?
Başvuru koşullarını sağlayan aşağıdaki kişiler destek başvurusu yapabilir:

- 2013 yılı ve sonrasında devlet veya vakıf üniversitesinde kooperatifçilik alanında hazırladıkları yüksek lisans tezleri kabul edilen yüksek lisans mezunları,
- 2013 yılı ve sonrasında devlet veya vakıf üniversitesinde kooperatifçilik alanında hazırladıkları doktora tezleri kabul edilen doktora mezunları.Tez sahibi aynı tez çalışmasıyla bir defa başvuruda bulunabilir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli ile destekte bulunacak Kooperatif Merkez Birliği veya Kooperatif Birliği çalışanlarının başvuruları kabul edilmez.
 
Başvuru Tarihleri
            Başvurular 31 Mayıs 2015 tarihine kadar Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 
Destek Verilecek Tez Konuları
            Destek verilecek yüksek lisans veya doktora tezi çalışmalarının, kooperatifçilik konusunda ve Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında yer alan stratejik hedef ve faaliyetlerle ilgili olması gerekmektedir.
 
Destek Verecek  Kooperatif Üst Kuruluşları
TÜKOSEP’te Bakanlığımız sorumluluğuna verilen 2.8 numaralı faaliyet “Kooperatifçilik konusunda, eğitim, araştırma ve yayın faaliyetinde bulunan gönüllü kuruluşların projelerinin desteklenmesi yönünde çalışmalarda bulunulacaktır.” olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, Genel Müdürlüğümüz ile ülkemizde faaliyet gösteren tüm kooperatif üst kuruluşlarıyla yapılan yazışmalar sonucunda aşağıda unvanları yazılı olanlarla bir protokol imzalanmış ve bu kapsamda destek projesi hayata geçirilmiştir:
  1. S.S. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB)
  2. S.S. Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKENT)
  3. S.S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (ORKOOP)
  4. S.S. Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği
  5. S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
  6. S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
  7. S.S. Tariş Zeytin, Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
  8. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
Destek Miktarı
Komisyonca uygun bulunan tez çalışmaları arasından;
- Yüksek lisans tezi sahibine: 3.000 TL
- Doktora tezi sahibine: 10.000 TLnakit para desteği verilecektir.
Destek miktarı, destek kararının ilanı takiben ilgili kooperatif üst kuruluşu tarafından başvuru sahibinin bildirdiği hesap numarasına aktarılacak veya nakit olarak kendisine makbuz karşılığı verilecektir.
 
Başvuru Yöntemi ve  İstenilecek Belgeler
Destekten yararlanmak isteyenlerin, ekte yer alan “Başvuru Formlarını” eksiksiz olarak doldurarak, aşağıdaki belgelerle birlikte başvuru süresi içerisinde Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir:
- Tezli yüksek lisans veya doktora programından mezun olunduğuna dair belgenin aslı veya onaylı sureti,
- Tezli yüksek lisansta veya doktorada aldığı dersleri gösteren transkriptin aslı veya onaylı sureti,
- Tezin bir adet ciltli nüshası ile tezin “word” ve “pdf” formatında yazılmış halini içeren bir adet cd,
- Tezin beş sayfayı geçmeyen Türkçe ve bir sayfayı geçmeyen İngilizce özeti,
- Tezin telif hakkının başvurana ait olduğuna dair beyan yazısı,
- Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafla birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi,
- Son altı ay içinde alınmış adli sicil belgesi.Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler, bu husustan dolayı sorumlu olacaktır.
 
Başvuruların Değerlendirilmesi
Koşulları sağlayan başvurular arasından; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında, Kooperatifçilik Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Uzman ile destek verecek Kooperatif Merkez Birliğinin veya Kooperatif Birliğinin Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdürünün katılımlarıyla oluşturulacak Komisyon tarafından destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri belirlenecektir.
İnceleme sonucunda belgelerini eksik gönderenler ile yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.   
Destek başvuruları;

- TÜKOSEP’te yer alan hedeflere ulaşılmasına olan katkısı ve uluslararası kooperatifçilik ilkelerine uygunluk durumu,
- Mevcut veya yeni sektörlerde kooperatifçiliğin gelişmesine, kooperatiflerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesine, etkinlik ve verimliliklerinin artırılmasına olan katkıları,
- İşlenen konunun özgünlüğü ve aktarma başarısı,
- Uluslararası literatür ve kaynakça çeşitliliği ve sayısı, bakımından Komisyonca değerlendirmeye tabi tutulur.

Desteklenmesi kararlaştırılan başvuru sahipleri Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi "koop.gtb.gov.tr" ile ilgili Kooperatif Merkez Birliği veya Kooperatif Birliğinin internet sitesinde ilan edilecektir. Komisyon tutanağının destek ödemesinde bulunacak Kooperatif Merkez Birliği veya Kooperatif Birliğine gönderilmesini takiben eser sahibine ödeme yapılacaktır. 

Başvuru Formlarına ulaşmak için Ek1 ve Ek2 ye tıklayınız.
 
EK 1 - Yüksek Lisans Tezlerinin Desteklenmesi İçin Başvuru Formu
 
Başvuru Sahibinin Başvuru Tarihi …/…/20... Fotoğraf
Adı ve Soyadı  
TC Kimlik No  
İkamet Adresi  
 
Ev Telefonu   İş Telefonu  
E-Posta  
 
Cep Telefonu  
Mezun Olduğu Üniversite ve Bölümü   Not Ortalaması
100 Üzerinden 4 Üzerinden
 
__,_
 
_,__
Mezun Olduğu Yüksek Lisans Programı ve Üniversitesi   Not Ortalaması
100 Üzerinden 4
Üzerinden
 
__,_
 
_,__
Mezuniyet Tarihi  
 
Tez Başlığı  
 
Tez Konusu
(Özet)
 
Yabancı Dili   Girdiği Yabancı Dil Sınavının Adı  
Yılı   Puanı  
Hesap Sahibinin Adı   Hesabın Bulunduğu Bankanın Adı/Şubesi/Kodu  
IBAN No:  
                         
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylarım.
 
Adı Soyadı  
İmza  
                                  
EK 2 - Doktora Tezlerinin Desteklenmesi İçin Başvuru Formu
 
Başvuru Sahibinin Başvuru Tarihi …/…/20... Fotoğraf
Adı ve Soyadı  
TC Kimlik No  
İkamet Adresi  
 
Ev Telefonu   İş Telefonu  
E-Posta   Cep Telefonu  
Mezun Olduğu Üniversite ve Bölümü   Not Ortalaması
100 Üzerinden 4 Üzerinden
__,_ _,__
Mezun Olduğu Yüksek Lisans Programı ve Üniversitesi   Not Ortalaması
100 Üzerinden 4 Üzerinden
__,_ _,__
Tez Başlığı  
 
Tez Konusu
(Özet)
 
Mezun Olduğu Yüksek Lisans Programı ve Üniversitesi   Not Ortalaması
100 Üzerinden 4 Üzerinden
__,_ _,__
Tez Başlığı  
Tez Konusu (Özet)  
 
Yabancı Dili   Girdiği Yabancı Dil Sınavının Adı  
Yılı   Puanı  
Hesap Sahibinin Adı Soyadı   Hesabın Bulunduğu Bankanın Adı/ Şubesi/Kodu  
IBAN No:  
 
                           
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylarım.
 
Adı Soyadı  
İmza